Wikipedia

"PPP Karachi Dushmani Karti Hai", claims Hafiz Naeem ur Rehman | Karachi | Mayor Karachi