Wikipedia

Anti-encroachment operation at Landi Kotal Chowrangi | Karachi encroachment